Du är här

Stadgar

Stadgar

§1. Firma och hemort.

Andelslagets firma är Ålands Telefonandelslag och dess hemort är Jomala kommun i landskapet Åland.

§2. Föremålet för verksamheten och verksamhetsområde

Andelslaget har till uppgift att betjäna sina medlemmar genom att för främjande av deras hushållning och näring på ett lämpligt och tidsenligt sätt upprätthålla telekommunikationsverksamhet och därtill ansluten verksamhet inom sitt verksamhetsområde, vilket omfattar landskapet Åland.

Under nedan i § 4 angivna förutsättningar äger även andra än medlemmar rätt att begagna andelslagets tjänster.

§3. Andelslagets medlemmar.

Medlemskap i andelslaget kan förvärvas av varje fysisk och juridisk person i samband med telefonanslutning inom andelslagets verksamhetsområde.

Den som önskar inträda som medlem i andelslaget bör därom göra en skriftlig ansökan hos styrelsen, som besluter om antagande av medlem.

Om styrelsen godkänner ansökan, blir sökanden genast medlem i andelslaget och förpliktigad att följa dessa stadgar och lagen om andelslag samt skyldig att erlägga i § 6 angiven inträdesavgift och i § 5 nämnd insats.

§4. Utomståendes rätt att begagna andelslagets tjänster.

Styrelsen kan bevilja telefonanslutning även åt andra än medlemmar. Sådan hyresabonnent bör erlägga av förvaltningsrådet fastställda anslutningsavgifter innan anslutning sker.

Med hyresabonnent uppgörs skriftligt avtal innehållande gällande villkor för här avsedd anslutning.

§5. Insats.

Medlem är skyldig att delta i andelslaget med en insats för varje direkt anslutning till någon av andelslagets centraler.

Insatsens storlek är sjuttiosex (76) euro.

Tecknade insatser skall erläggas antingen kontant eller enligt av förvaltningsrådet fastställda betalningsvillkor.

§6. Friområde, ordinarie och extra inträdesavgifter, samt prövningsrätt.

För varje insats bör medlem erlägga en ordinarie inträdesavgift, vars storlek årligen fastställs av förvaltningsrådet, att gälla inom ett friområde bestående av en cirkel med högst 10 km radie och centralen som medelpunkt.

Friområdets storlek, inom ovan angivna gränser, fastställs likaså årligen av förvaltningsrådet.

För nyanslutningar utanför friområdet uppbärs, utöver nämnda ordinarie inträdesavgift, en likaså av förvaltningsrådet årligen fastställd linjebyggnadsavgift.

Styrelsen äger prövningsrätt beträffande sådana anslutningar, vilkas linjebyggnadskostnader är avsevärt högre än normalt.

Som beräkningsgrund för dessa avgifter används den del av inrättningens anläggningskostnader som faller på en direkt anslutning.

Inträdesavgiften erläggs omedelbart i samband med inträdet eller enligt av förvaltningsrådet fastställda betalningsvillkor.

Avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätten till den dödes insats övergått, ävensom den, till vilken medlem överlåter sin rätt till insats, är befriade från erläggandet av ordinarie inträdesavgift, men erlägger ifall flyttning kommer ifråga, en av förvaltningsrådet årligen fastställd flyttningsavgift.

Inträdesavgifterna skall fonderas i enlighet med förvaltnings-rådets årliga beslut.

§7. Förhöjning av insatsen.

Insatsen kan höjas så att i § 5 nämnda eurosumma ändras och insatsens belopp höjs mot betalning eller utan betalning genom fondförhöjning, eller som blandförhöjning genom kombination av de båda förstnämnda.

§8. Tillskottsplikt.

Medlemmarna svarar inte personligen för andelslagets förbindelser och dess övriga gäld.

§9. Medlems avgång.

Om medlem önskar avgå ur andelslaget bör därom göras skriftlig avgångsanmälan hos styrelsen.

Medlem, som gjort anmälan om avgång anses ha avgått ur andelslaget då sagda anmälan kommit styrelsen eller person, som av styrelsen utsetts att ta emot sådan anmälan, tillhanda.

Den som upphört att vara medlem i andelslaget, må sedan ett år förflutit från den dag för räkenskapsavslutning, som efter medlemskapets upphörande först inträffar, återfå den för hans del erlagda insatsen, i den mån andelslagets tillgångar enligt bokslutet för sagda dag därtill förslår utan anlitande av reservfond eller förnärmande av dåvarande medlemmars lika rätt.

När medlemskapet upphört, kan insatser även återbetalas omedelbart i den ordning anmälningarna om utträde inkommit, årligen likväl högst tio procent av det andelskapital som det senast fastställda bokslutet visar.

Träder andelslaget i likvidation eller försätts det i konkurs inom ett år från den dag för räkenskapsavslutning, som i mom. 3 sägs, skall rätten att återfå insats bedömas efter de beträffande skifte av andelslagets tillgångar gällande grunderna.

§10. Medlems uteslutande.

Medlem kan uteslutas ur andelslaget:

1. om medlem oaktat erhållen påminnelse underlåter att uppfylla sina i dessa stadgar föreskrivna förpliktelser, i synnerhet att i tid erlägga sina avgifter;
2. om medlem åsamkar andelslaget kännbar förlust eller på annat sätt uppenbart motarbetar dess fördel; och 
3. om medlem bortflyttar från andelslagets verksamhetsområde utan att göra avgångsanmälan.

Uteslutandet av medlem ankommer på förvaltningsrådet enligt styrelsens förslag.

Utesluten medlem har rätt att underställa förvaltningsrådets beslut om uteslutningen stämmans prövning genom skriftligt yrkande hos förvaltningsrådet inom en månad efter det han medelst protokollsutdrag erhöll kännedom om uteslutningen.

Då medlem blivit utesluten, skall medlemskapet anses ha upphört, så snart förvaltningsrådet fattat beslut i saken och den i mom. 3 angivna tiden förflutit utan att medlemmen framställt yrkande som där sägs.

§11. Anskaffning av tekniska anläggningar.

Andelslaget anskaffar, uppför och underhåller centraler, ledningar och övriga anläggningar samt ombesörjer installation av abonnentutrustning.

Apparat som ansluts till telefonnätet skall vara av en typ som andelslagets tekniska ledning har godkänt.

Andelslagets tekniska ledning är berättigad att kontrollera att till nätet anslutna telefonapparater och övrig abonnentutrustning, fyller fastställda normer, och att i annat fall vidta av behovet påkallade åtgärder.

§12. Avgifter.

För finansiering av andelslagets verksamhet skall abonnent erlägga grund-, samtals- och övriga avgifter. För varje anslutning är dess innehavare skyldig att erlägga ovannämnd grundavgift fr.o.m. den första hela månaden efter det telefonapparat inkopplats till någon av andelslagets centraler och fortlöper denna skyldighet till och med utgången av den månad under vilken anslutningen upphör.

Anslutning kan göras vilande, varvid grundavgift upphör att löpa. När en anslutning upphör att vara vilande, varvid grundavgiften åter börjar löpa, uppbärs en av förvaltningsrådet fastställd aktiveringsavgift.

§13. Försummelse att erlägga avgift.

Fastställd avgift erläggs på tid och sätt som styrelsen bestämmer. Försummas erläggande av förfallen avgift inom fastställd tid, kan medlemsanslutning (eller anslutningar) avstängas tills den resterande avgiften och av förvaltningsrådet såsom skadestånd fastställd öppningsavgift är betald.

§14. Medlemslån.

Andelsstämman äger rätt att fatta beslut om uttaxering av extra avgift såsom lån av medlemmarna för förbättrande av andelslagets finansiella ställning och i förhållande till envars insatser. Under en räkenskapsperiod kan medlem förpliktas erlägga högst det nominella beloppet av sina insatser.

De erlagda låneraterna återbetalas åt medlemmarna tidigast efter förloppet av ett år och senast efter förloppet av tio (10) år räknat från utgången av den räkenskapsperiod, under vilken envar lånerat erlagts av medlem. Om emellertid medlemskapet upphör därförinnan återfår medlem lånet samtidigt som sin insats.

Lånet får återbetalas under samma allmänna villkor som insatsen.

Det ankommer på stämman att inom tidigare i denna paragraf angivna gränser besluta, i vad mån, i hurudana rater, inom vilken tids förlopp och under vilka villkor lån uppbärs av medlemmarna och återbetalas åt dem; till övriga delar besluter förvaltningsrådet om lånet.

§15. Reservfond och andra fonder.

För säkerställande av andelslagets verksamhet bildas på § 16 angivet sätt en reservfond, till vilken avsättning skall äga rum till dess den uppgår till andelskapitalets trefaldiga belopp, dock så att den också i övrigt uppfyller lagens krav.

Dessutom kan på förslag av styrelsen och enligt beslut av stämman avsättning ske till en dispositionsfond. Också andra fonder kan grundas.

§16. Överskott.

Uppgår ej reservfonden till fullt belopp skall till fonden avsättas minst en tjugondedel av årsöverskottet, sedan förluster från tidigare räkenskapsperioder, som balansräkningen utvisar, avdragits.

Det återstående överskottet kan enligt stämmans beslut användas på följande sätt:
– till ränta på de egentliga insatserna,
– till återbäring i enlighet med av förvaltningsrådet bestämda principer och på basis av hur mycket medlem under ifrågavarande räkenskapsperiod utnyttjat andelslagets tjänster,
– till fondavsättning eller
– kvarlämnas oanvänt på resultatkontot.

§17. Täckande av förlust.

Om andelslagets rörelse under något år lämnar förlust används för dess täckande, förutom på resultatkontot möjligen förefintliga belopp, i främsta rummet dispositionsfonden och övriga fonder, därefter andelskapitalet eller reservfonden.

Om andelskapitalet eller någon del därav blivit använd för täckande av förlust å andelslagets verksamhet, används årsöverskottet, efter det i § 16 mom. 1 nämnd avsättning ägt rum, i första hand till fyllande av bristen i andelskapitalet.

§18. Andelslagets organ.

Andelslagets beslutande organ är andelsstämman, och de förvaltande organen är förvaltningsrådet och styrelsen.

§19. Valbarhet.

Valbar till ledamot i förvaltningsrådet är förutom myndig finländsk medborgare som är medlem i andelslaget, jämväl sådan person som utan särskild fullmakt är berättigad att ensam eller tillsammans med annan företräda sammanslutning, stiftelse eller annat samfund som är medlemmar i andelslaget. Till ledamot av styrelsen kan också väljas andra än medlemmar i andelslaget. Av ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt av deras suppleanter bör erhållas skriftligt och daterat samtycke att dessa mottar uppdraget.

§20. Andelsstämman.

Ordinarie andelsstämma hålls en gång om året före utgången av maj månad. Extra stämma hålls när förvaltningsrådet finner det erforderligt eller när det enligt lagen om andelslag påkallas.

Andelsstämma hålls på andelslagets hemort, om inte förvaltningsrådet i ett enskilt fall utser någon annan ort inom landskapet Åland till plats för stämman.

Förvaltningsrådet väljer andelsstämmans ordförande.

På andelsstämma kan ombud genom fullmakt samtidigt företräda högst en (1) medlem. Utan hinder av detta kan ombudet företräda delägarna i en medlems dödsbo och medlemmar som hör till samma i bokföringslagen avsedda koncern.

§21. Ärenden vid andelsstämman.

Vid ordinarie andelsstämma handläggs följande ärenden:

1. val av protokolljusterare 
2. styrelsens årsberättelse;
3. förvaltningsrådets utlåtande om föregående års verksamhet;
4. revisionsberättelsen;
5. bokslutets fastställande;
6. beviljande av ansvarsfrihet åt förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören;
7. förvaltningsrådets och styrelsens förslag till årsöverskottets användning eller täckande av eventuellt underskott;
8. fastställande av antalet revisorer och eventuella suppleanter för dem;
9. bestäms arvoden för förvaltningsrådet, dess ordförande, styrelseledamöterna och revisorerna för nästföljande kalenderår;
10. val av ledamöter i förvaltningsrådet och deras suppleanter;
11. val av revisorer och eventuella suppleanter för dem;
12. val av ledamöter till nomineringskommittén;samt 
13. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

§22. Kallelse till stämma.

Andelsstämman sammankallas av förvaltningsrådet genom kungörelse i den inom andelslagets verksamhetsområde mest spridda tidningen tidigast tjugoåtta (28) dagar och senast fjorton (14) dagar före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen för stämman.

De ärenden, som skall behandlas vid stämman, bör upptas i kungörelsen.

De av nomineringskommittén förslagna kandidaterna till förvaltningsrådet skall anges i kallelsen.

Andelsstämman öppnas av förvaltningsrådets ordförande.

Förvaltningsrådets ledamöter och deras suppleanter och styrelsens ledamöter är berättigade att närvara och yttra sig vid andelsstämman.

Såsom stämmans beslut gäller, där ej lag eller dessa stadgar för visst ärende annat föreskriver, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening, som biträtts av ordföranden.

§23. Deltagande i stämma.

Medlem skall för att få delta i andelsstämma anmäla sig hos andelslaget senast viss i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan vara högst tio (10) dagar före stämman.

§24. Förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet består av en ordinarie ledamot och en suppleant för var och en av följande tio (10) kommuner som ingår i andelslagets verksamhetsområde: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. För att vara valbar som ledamot eller suppleant för viss kommun gäller, i tillägg till de kriterier som framgår av § 19 (valbarhet) ovan, att personen ifråga antingen innehar en telefonanslutning i andelslagets telenät i sagda kommun, eller, på sätt som § 19 anger, företräder en sammanslutning, stiftelse eller annat samfund som innehar en sådan telefonanslutning i kommunen ifråga.

Ledamöterna i förvaltningsrådet och deras suppleanter väljs för en tid av tre (3) kalenderår i sänder. Första året avgår 3, andra året likaså 3 och tredje året 4 ledamöter; första gången efter lottning och därefter enligt tur.

Andelslagets nomineringskommitté skall ge förslag till val av förvaltningsrådets medlemmar.

Nomineringskommittén består av ordförandena och vice ordförandena för förvaltningsrådet respektive styrelsen samt av tre (3) eller fyra (4) ledamöter som väljs av andelsstämman. Det antal ledamöter som väljs av andelsstämman skall sammanfalla med det antal ordinarie ledamöter som skall väljas till förvaltningsrådet på den ordinarie andelsstämma som närmast följer valet av medlemmar till nomineringskommittén. Till ledamot av nomineringskommittén skall stämman välja en ledamot för varje sådan kommun, vars representant står i tur att avgå vid närmast följande ordinarie andelsstämma. För att kunna fungera som medlem av nomineringskommittén för sådan kommun gäller samma kriterier som anges i mom. 1 i denna § 24 gällande valbarheten som ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet för viss kommun. De ledamöter som andelsstämman väljer skall vara medlemmar i andelslaget.

Annan än av nomineringskommittén föreslagen kandidat för val till förvaltningsrådet skall anmälas till andelslaget på sätt som anges i kallelsen till den andelsstämma som förrättar valet. Anmälan kan lämnas av en medlem i andelslaget. Till anmälan skall fogas utredning om att kandidaten är valbar samt om att kandidaten ger sitt samtycke till uppdraget. Fristen för anmälan får löpa ut tidigast sju dagar efter att kallelsen till andelsstämman utfärdades. Kandidat som inte anmälts inom föreskriven frist är valbar endast om andelsstämman enhälligt beslutar om det.

§25. Förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet väljer årligen inom sig ordförande och vice ordförande.

Förvaltningsrådet sammanträder till två ordinarie sammanträden, ett vårsammanträde inom mars månad och ett höstsammanträde senast den 15 december. Därjämte kan extra sammanträden hållas så ofta styrelsen eller förvaltningsrådets ordförande anser detta nödigt. Kallelse utfärdas av styrelsen på uppdrag av förvaltningsrådets ordförande eller vid förfall för denne av viceordföranden.

Förvaltningsrådet är beslutfört, då ordföranden eller viceordföranden och minst fem ledamöter är närvarande. Ärenden får dock inte upptas till behandling om ej såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall för någon av dem, suppleant beretts tillfälle att delta i ärendets behandling.

Styrelsens ledamöter och deras suppleanter är berättigade att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets sammanträden men äger ej rösträtt.

Förvaltningsrådets förordnanden och skrivelser undertecknas å dess vägnar av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden.

§26. Förvaltningsrådets uppgifter.

Förvaltningsrådet åligger förutom vad som ovan stadgas:

1. att anställa verkställande direktör och teknisk ledare, samt bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor i särskilt tjänsteavtal. Verkställande direktören kan även handha uppgiften som teknisk ledare; 
2. utse styrelseledamöter och fastställa riktlinjer för deras verksamhet;
3. bestämma vem av styrelsens ledamöter, som vid förfall för verkställande direktören skall träda i hans ställe;
4. fastställa avgifter i enlighet med § 27;
5. att meddela bemyndigande att teckna andelslagets firma även som prokura;
6. på framställning av styrelsen besluta om upptagande av nödiga lån;
7. utöva en effektiv och fortlöpande kontroll av andelslagets penningtransaktioner och affärsskötsel bl.a. genom uppföljning av nödiga budgeter samt övervaka, att andelslagets intressen tillvaratas;
8. besluta om köp, inteckning och försäljning av fast egendom;
9. granska styrelsens årsberättelse och till revisorerna avge utlåtande om denna och bokslutet att föreläggas den ordinarie andelsstämman;
10. till ordinarie andelsstämman lämna förslag om årsöverskottets användning eller täckande av eventuellt underskott;
11. bereda de ärenden, vilka enligt lag och dessa stadgar skall behandlas på andelsstämma eller anmälts till behandling vid denna, bestämma tid och plats för stämman samt välja ordförande för stämman; samt 
12. övervaka att andelslagets verksamhet försiggår i enlighet med lag, dessa stadgar, förvaltningsrådets beslut och andelslagets bästa samt tillse, att av andelsstämman fattade beslut verkställs.

§27. Förvaltningsrådets höstsammanträde.

Vid förvaltningsrådets höstsammanträde fastställs budgeten för följande kalenderår och likaså för följande kalenderår, friområdets storlek, hur inträdesavgifterna skall fonderas samt:

1. fastställa ordinarie inträdesavgift samt extra inträdesavgift (linjebyggnadsavgift och flyttningsavgift);
2. fastställa grundavgiften för medlemmar och hyresabonnenter;
3. fastställa samtalsavgifterna;
4. fastställa ledningshyrorna;
5. fastställa öppningsavgiften för stängd telefonanslutning och eventuella övriga avgifter samt dessutom följande ärenden;
6. fastställa antalet styrelseledamöter samt, om någon står i tur att avgå eller om ytterligare ledamot skall utses, välja sådan styrelseledamot; samt
7. handlägga övriga frågor, som styrelsen hänskjutit till förvaltningsrådets avgörande.

§28. Styrelsen.

Andelslagets angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen består av verkställande direktören, och två till fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Verkställande direktören anställs av förvaltningsrådet enligt avtal. De övriga styrelseledamöterna väljs för en tid av två år.

§29. Styrelsens uppgifter och sammanträden.

Styrelsen åligger:

1. att enligt lag och dessa stadgar handha förvaltningen av andelslaget och övervaka skötseln av dess anläggningar;
2. att anställa erforderlig personal och fastställa dess löner;
3. att övervaka att andelslagets räkenskaper ordentligt förs;
4. att till förvaltningsrådet avge skriftlig berättelse över verksamheten under föregående år;
5. att uppgöra förslag till budget för följande kalenderår;
6. att bereda de frågor, som skall behandlas av förvaltningsrådet och stämman, samt att i god tid före sammanträdet tillställa förvaltningsrådets ledamöter nödiga handlingar;
7. att verkställa stämmans och förvaltningsrådets beslut;
8. att upprätta och löpande vidmakthålla en i lag föreskriven medlemsförteckning; 
9. pröva linjebyggnadskostnaderna enligt § 6.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande, inklusive ordföranden eller hans ersättare. Ärenden får dock inte upptas till behandling om ej, såvitt möjligt, samtliga ledamöter beretts tillfälle att delta i ärendets behandling.

§30. Verkställande direktören.

Den närmaste omsorgen om andelslagets angelägenheter tillkommer verkställande direktören i enlighet med lag och dessa stadgar, av förvaltningsrådet givna föreskrifter och styrelsens beslut.

Vid förfall för verkställande direktören träder i hans ställe den ledamot i styrelsen, som av förvaltningsrådet härtill befullmäktigats.

§31. Verkställande direktörens åligganden.

Verkställande direktören åligger, såvitt han är berättigad att ensam teckna andelslagets firma, att själv eller genom ombud tala och svara för andelslaget vid domstol eller eljest, då sådant ifrågakommer.

§32. Firmateckningsrätt och prokura.

Andelslagets firma tecknas å tjänstens vägnar av verkställande direktören ensam och av två styrelseledamöter tillsammans.

Förvaltningsrådet har även rätt att meddela en eller flera personer prokura.

§33. Val till beslutande och förvaltande organ.

Till ledamot av förvaltningsrådet eller styrelsen må ingen utan eget skriftligt och daterat samtycke inväljas.

Medlemskap i flere än ett av andelslagets förvaltande organ är inte tillåtet.

§34. Protokollen.

Protokollen förs av en vid respektive möte utsedd sekreterare.

Protokollen förvaras på andelslagets kontor.

Stämmans protokoll, som skall uppta de närvarandes namn och de fattade besluten, undertecknas av sammanträdets ordförande, två därtill valda protokolljusterare och den under mom. 1 nämnda av stämmans ordförande utsedda sekreteraren.

Förvaltningsrådets protokoll skall likaså uppta de närvarandes namn och de fattade besluten, undertecknas av sammanträdets ordförande, två därtill valda protokolljusterare och den under mom. 1 nämnda sekreteraren.

Styrelsens protokoll undertecknas av samtliga närvarande.

Om protokollen inte kan färdigställas omedelbart, bör plats och tidpunkt för deras undertecknande bestämmas vid respektive möte.

§35. Tillkännagivanden åt medlemmarna.

Tillkännagivanden åt andelslagets medlemmar delges dem antingen bevisligen skriftligt till envar av dem eller genom annonser i den inom andelslagets verksamhetsområde mest spridda tidningen.

§36. Räkenskapsperiod och bokslut.

Andelslagets bokslutsdag är kalenderårets sista dag. Bokslutet bör vara färdigt och räkenskapsböckerna, styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsrådets utlåtande och andra nödiga handlingar lämnas till revisorerna för granskning minst en månad före andelsstämman, dock senast den 31 mars.

§37. Revisorer och revisionsberättelse.

För varje räkenskapsperiod utses minst en revisor och, i det fall gällande lag om revision så kräver, en suppleant för att granska andelslagets förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna skall i den omfattning god revisionssed förutsätter granska andelslagets bokslut och bok¬föring samt dess förvaltning och därom för varje räkenskapsperiod avge en skriftlig revisionsbe¬rättelse, som bör överlämnas till styrelsen minst två veckor före den ordinarie andelsstämman.

§38. Skiljemannaförfarande.

Tvister mellan å ena sidan andelslaget och å andra sidan ledamot av förvaltningsrådet eller styrelsen eller annan ställföreträdare för andelslaget, likvidator eller medlem i andelslaget avgörs genom skiljemannaförfarande i enlighet med vad därom i lag stadgas.

§39. Frivillig upplösning.

Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och likvidation behandlas på en stämma och bör där biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna.

Kallelse till den stämma, som skall behandla förslaget till upplösning av andelslaget bör ges tidigast två månader och senast en månad före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen för stämman. Stämmokallelsen bör uppfylla stadgandena i lagen om andelslag 4 kapitel 13 §.

§40. Tillgångarnas fördelning vid andelslagets upplösning.

Om andelslaget upplöses bestämmer andelsstämman, på vilket sätt andelslagets behållna egendom skall användas.

För den händelse beslut fattas om den behållna egendomens skiftande helt eller delvis mellan medlemmarna, verkställs skiftet i förhållande till insatserna.

§41. Ändring av stadgarna.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av andelslagets stämma. Beslutet är giltigt, såvida inte lagen om andelslag eller dessa stadgar annat bestämmer, om minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna biträtt förslaget.

§42. Allmänna stadgande.

I övrigt iakttas gällande lag om andelslag.

Dessa stadgar är godkända av Patent- och Registerstyrelsen den 7 december 2010.

Våra öppettider

Vardagar 08:00 - 16:00

Stängt 21 och 22.5.2020

Kontakt

Växel

+358-(0)18-41 053

Besök oss

Hantverkargränd 1
AX-22 150 Jomala